مشخصات هیئت مدیره

1-رئیس هیئت مدیره                                 محمد رضا صدیقی

2-مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره          هادی میرزایی   

3-عضو اصلی هیئت مدیره                         بهزاد بابازاده

4- عضو اصلی هیئت مدیره                       احمد آبانگاه   

5- عضو اصلی هیئت مدیره                         علیرضا گلچین   

6- عضو علی البدل                                  امیر هوشنگ کرمی  

7- عضو علی البدل                                 قاسم آقایی